Tandheelkunde Sweelinckplein
Home Praktijkinformatie Ons team Afspraak maken Inschrijven als patiënt Veelgestelde vragen >

De website wordt u aangeboden door Tandheelkunde Sweelinckplein. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Tandheelkunde Sweelinckplein via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Tandheelkunde Sweelinckplein is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.

1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Tandheelkunde Sweelinckplein mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Tandheelkunde Sweelinckplein heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Tandheelkunde Sweelinckplein u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.

1.4 Tandheelkunde Sweelinckplein behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.5 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Tandheelkunde Sweelinckplein.

1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door u gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Tandheelkunde Sweelinckplein voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.

2.2 Indien Tandheelkunde Sweelinckplein constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Tandheelkunde Sweelinckplein zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Tandheelkunde Sweelinckplein zonder waarschuwing ingrijpen.

2.3 Indien naar het oordeel van Tandheelkunde Sweelinckplein hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Tandheelkunde Sweelinckplein of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Tandheelkunde Sweelinckplein gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4 Tandheelkunde Sweelinckplein is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Tandheelkunde Sweelinckplein gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.5 Tandheelkunde Sweelinckplein behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Tandheelkunde Sweelinckplein onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Tandheelkunde Sweelinckplein dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

3.2 Tandheelkunde Sweelinckplein mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Tandheelkunde Sweelinckplein of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Tandheelkunde Sweelinckplein, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1 Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Tandheelkunde Sweelinckplein aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.

5.2 U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Tandheelkunde Sweelinckplein.

5.3 Tandheelkunde Sweelinckplein is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1 Tandheelkunde Sweelinckplein mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

6.2 Tandheelkunde Sweelinckplein zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

6.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Tandheelkunde Sweelinckplein gevestigd is.

7.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

7.4 Tandheelkunde Sweelinckplein is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

7.5 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Tandheelkunde Sweelinckplein schriftelijk zijn aanvaard.

7.6 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.